Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус! Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статут

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

                            -      /VII

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

КОМУНАЛЬНОГОДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(ЯСЛА-САДОК) № 8

«БІЛОЧКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

Україна

Дніпропетровська область

м. Вільногірськ

2017 рік

Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Білочка» комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, затвердженого Вільногірською міською радою (рішення сесії від 18 лютого 2010 року  № 1561-89/V)  з урахуванням змін зареєстрованих виконавчим комітетом Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 24.03.2010 року номер запису 12221050003000224

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Засновником комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Білочка» комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (далі – Дошкільний заклад) є Вільногірська міська рада Дніпропетровської області (далі – Засновник).

1.2.Дошкільний заклад здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на впровадження освітньої діяльності, яка отримується відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.3.Органом управління Дошкільного закладу є департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області. Органом управління освітою Дошкільного закладу є відділ освіти департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області. Методичне забезпечення Дошкільного закладу здійснює комунальний заклад «Міський методичний центр» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (далі – міська методична служба).

Дошкільний заклад є підзвітним та підконтрольним Засновнику, органу управління, органу управління освітою та міській методичній службі.

Орган управління є головним розпорядником бюджетних коштів. 

1.4.Дошкільний заклад має статус дошкільного закладу комунальної форми власності.

1.5.Дошкільний заклад є неприбутковою установою.

1.6.У своїй діяльності Дошкільний заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» (із змінами), «Про дошкільну освіту» (із змінами), Конвенцією про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), наказами Міністерства освіти і науки України, міжнародними договорами України, рішеннями Дніпропетровської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови                  м. Вільногірськ Дніпропетровської області, рішеннями Засновника та виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, наказами органу управління та органу управління освітою цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами України.

1.7.Дошкільний заклад є самостійною юридичною особою публічного права та діє на підставі Статуту, який затверджується Засновником.

1.8.Статут та зміни до нього підлягають реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.9.Дошкільний заклад веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до вимог чинного законодавства України, має круглу печатку із зображенням Державного Герба України, кутовий штамп і бланк встановленого зразка із своїм найменуванням.

1.10.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реа­лізації права громадян на доступність і безоплатність  здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог та змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти,  задоволення потреб
громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.

1.11.Діяльність Дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту» (із змінами).

1.12.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.13.Дошкільний заклад здійснює соціальний захист дітей відповідно до нормативно-правових актів та чинного законодавства України.

1.14.Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою,  суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених  Законом
України «Про дошкільну  освіту» (із змінами);

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних­  вимог до її змісту, рівня і обсягу;

                      - створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в Дошкільному закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;

                      - відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям вихованців;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.15.Дошкільний заклад в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

1.16.Найменування Дошкільного закладу:

Повна назва українською мовою - Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Білочка» комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

Скорочена назва українською мовою - КДНЗ № 8.

                    1.17.Юридична адреса Дошкільного закладу: 51700, Дніпропетровська область,  м. Вільногірськ, вулиця Молодіжна, буд. 50-а.

 


ІІ. ЗАВДАННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1.Дошкільний заклад забезпечує реалізацію права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, різнобічність розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.

2.2.Завдання Дошкільного закладу:

2.2.1.Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

2.2.2.Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

2.2.3.Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

2.2.4.Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

2.2.5.Здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

2.3.Повноваження Дошкільного закладу:

2.3.1.Задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

2.3.2.Забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

2.3.3.Створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

2.3.4.Формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

2.3.5.Сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

2.3.6.Здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

2.3.7.Є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

2.3.8.Додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

2.3.9.Здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Дошкільного закладу.

2.4.Тривалість перебування дітей в Дошкільному закладі  встановлюється Засновником відповідно до законодавства.

2.5.Дошкільний заклад, при здійсненні інноваційної діяльності, може мати статус експериментального. Такий статус надається згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип і форму власності Дошкільного закладу.

2.6.У Дошкільному закладі не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

2.7.Дошкільний заклад несе відповідальність за:

- реалізацію завдань визначених Законами України «Про освіту» (із змінами) та «Про дошкільну освіту» (із змінами);

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання організаційної дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ  ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1.Дошкільний заклад розрахований на 115 місць, з максимальною кількістю груп - 6.

3.2.Дошкільний заклад встановлює кількість груп на підставі запитів батьків.

3.3.Режим роботи Дошкільного закладу та режим роботи груп встановлює його керівник.

Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Дошкільному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію чергової групи у вихідні та святкові дні.

3.4.Дошкільний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей за віком відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами).

3.5.Порядок комплектування Дошкільного закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів України.

3.5.1.Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

3.5.2.Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в Дошкільному закладі з урахуванням побажань батьків або осіб, що їх замінюють.

3.5.3.Наповнюваність груп визначається за нормативно-правовими актами України. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у Дошкільному закладі.

3.5.4.У Дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку, спеціальні та (або) інклюзивні для дітей дошкільного віку. Функціонування спеціальних та (або) інклюзивних груп та їх напрямку визначається органом управління  освітою.

3.5.5.Для прийому дітей до спеціальних груп необхідна наявність висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

3.5.6.За необхідності для задоволення потреб родини можлива організація роботи груп з різним режимом перебування, в тому числі короткотривалого, функціонування чергових груп в ранкові та вечірні години, вихідні та святкові дні, визначені законодавством України. Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах.  

3.5.7.Короткотривале перебування передбачено для дітей віком від двох років шести місяців, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування, і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти.

3.6.Зарахування дітей до Дошкільного закладу здійснюється у порядку електронної системи реєстрації дітей дошкільного віку, на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

3.7.Прийом дітей до Дошкільного закладу здійснюється керівником Дошкільного закладу протягом календарного року на підставі поданих документів:

- заява батьків або осіб, що їх замінюють;

- письмова згода батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини;

- медична довідка про стан здоров’я  дитини;

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

3.8.При влаштуванні дитини керівник Дошкільного закладу ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють із Статутом Дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують діяльність Дошкільного  закладу.

3.9.Використання інформації щодо персональних даних дитини здійснюється відповідно до Законів України «Про інформацію» (із змінами) та «Про захист персональних даних» (із змінами).

3.10.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

3.11.За дитиною зберігається місце в Дошкільному закладі у разі її хвороби чи карантину; санаторного лікування; на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють; у літній оздоровчий період (75 днів).

3.12.Відрахування дитини із Дошкільного закладу здійснюється з наступних причин:

3.12.1.За бажанням батьків або осіб, що їх замінюють.

3.12.2.На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу.

3.12.3.У разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

3.13.Адміністрація Дошкільного закладу, зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

3.14.Забороняється безпідставне відрахування дитини із Дошкільного закладу.

3.15.Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади та надання консультативної допомоги сім’ї, як правило, відповідно до території обслуговування та згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.16.Діти, які перебувають у Дошкільному закладі в групі короткотривалого перебування чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

4.1.Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.2.З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Дошкільний заклад може організувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами   (фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, музичний, гуманітарний тощо), що визначаються педагогічним колективом Дошкільного закладу.

4.3.Дошкільний заклад може організовувати освітній процес за одним або кількома пріоритетними напрямами чи провадить інноваційну діяльність, має право обирати програму з варіативних, затверджених Міністерством освіти і науки України.

4.4.Інноваційна освітня діяльність передбачає застосування інновацій, експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування інновацій. Дошкільний заклад може мати статус експериментального.

4.5.Інваріативна та варіативна складові Базового компонента є обов’язковими для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Зміна змісту і обсягу Базового компонента дошкільної освіти не допускається.

4.6.Варіативна складова Базового компонента реалізується за чинними комплексами і парціальними програмами з урахуванням особливостей регіону, Дошкільного закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб розвитку дітей та (або) побажань батьків чи осіб, які їх замінюють.

4.7.Діяльність Дошкільного закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Дошкільного закладу та погоджується з органом управління освітою.

4.8.Навчальний рік у Дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується  31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

4.9.Навчальний процес у Дошкільному закладі здійснюється мовою, визначеною ст.20 Закону України «Про засади державної мовної політики» (із змінами).

4.10.Відповідно до навчального плану Дошкільного закладу педагогічні працівники самостійно обирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, інновації, що мають забезпечити отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

4.11.Дошкільний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, за рахунок коштів батьків, або осіб які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб, лише на основі угоди між батьками або особами, що їх замінюють, та Дошкільним закладом  у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Відмова батьків або осіб, що їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із Дошкільного закладу.

Платні послуги не можуть надаватись замість (або) в рамках Державної базової програми.

4.12.Психологічний супровід навчально-виховного процесу в Дошкільному закладі здійснюється практичним психологом.

4.13.Контроль за діяльністю Дошкільного закладу здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.14.Державна атестація Дошкільного закладу проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

5.1.Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.2.Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України. 5.3.Харчування дітей у Дошкільному закладі та його кратність залежить від режиму роботи Дошкільного закладу та тривалості перебування в ньому дітей. 5.4.Встановлення плати за харчування, вартості харчування, розміру батьківської плати, пільгових умов оплати за харчування, визначення пільгових категорій дітей, які частково або повність звільняються від плати за харчування, визначається відповідно до нормативно-правових документів та вимог чинного законодавства України. 5.5.Контроль за якістю харчування у Дошкільному закладі покладається на Засновника, заклади та установи охорони здоров’я, орган управління освітою.                     5.6.Організація, контроль та відповідальність за харчування дітей у Дошкільному закладі покладається на керівника та працівників Дошкільного закладу відповідно до встановлених повноважень та вимог чинного законодавства України. 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1.Медичне обслуговування дітей Дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до  штату Дошкільного закладу, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

6.2.Заклади та установи охорони здоров'я здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у Дошкільному закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у Дошкільному закладі.

6.3.До основних  обов'язків  медичних   працівників Дошкільного закладу належать: - моніторинг стану  здоров'я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; - організація проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;- проведення медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень;- надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють; - здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; - медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;     - проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників Дошкільного закладу.

6.4.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.5.З метою підвищення відповідальності за результати оздоровчої, профілактичної роботи, активізації професійної діяльності медичних працівників не рідше одного разу на п’ять років проводиться курсова перепідготовка та атестація медичних працівників.

6.6.Організація, контроль та відповідальність за медичне обслуговування дітей у Дошкільному закладі та дотриманням санітарного законодавства покладається на керівника та медичних працівників Дошкільного закладу відповідно до встановлених повноважень та вимог чинного  законодавства України.

 

VІІ.  УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

    7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі є: вихованці Дошкільного закладу, працівники Дошкільного закладу відповідно до штатного розпису, батьки або особи, що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2.Права дитини визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту» (із змінами), «Про дошкільну освіту» (із змінами) та іншими нормативно-правовими актами України. Дитина має право на:

- безоплатну дошкільну освіту у Дошкільному закладі;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування у Дошкільному закладі;

- захист від будь яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.3.Права та обов’язки педагогічних працівників Дошкільного закладу визначаються Законами України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами) та іншими нормативно-правовими актами України.   

7.4.Педагогічні працівники Дошкільного закладу мають право:

- на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування Дошкільного закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Дошкільного закладу;

 - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 - об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

 - на захист професійної честі та власної гідності. 

 7.5.Педагогічні працівники Дошкільного закладу зобов’язані:

 - виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору, посадові інструкції;

 - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 - виконувати накази і розпорядження керівника Дошкільного закладу, органу управління, органу управління освітою та міської методичної служби; 

 - сприяти зростанню іміджу Дошкільного закладу;

 - виконувати інші обов’язки встановлені посадовими інструкціями.

7.6.Педагогічних та інших працівників Дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

7.7.На посаду педагогічного працівника Дошкільного закладу призначається особа, яка  має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.8.Педагогічні працівники Дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.9.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут Дошкільного закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку Дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.10.Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників Дошкільного закладу регулюються трудовим законодавством України, правилами внутрішнього трудового розпорядку Дошкільного закладу, посадових, робочих інструкцій та іншими нормативно-правовими актами України.   

7.11.Працівники Дошкільного закладу проходять періодичні медичні огляди в порядку, установленому законодавством України.

7.12.Усі працівники Дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно з вимогами чинного законодавства України.

7.13.Батьки та особи, що їх замінюють мають право:

- обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування Дошкільного закладу;

- звертатися до органу управління освітою та міської методичної служби з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей  у відповідних державних органах та судах;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Дошкільного закладу;

7.14.Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Дошкільному закладі згідно з чинним законодавством України;

- своєчасно повідомляти Дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

7.15.Батьки та особи, що їх замінюють, сприяють у зміцненні матеріально-технічної бази Дошкільного закладу, впорядкуванню та благоустрою території, ліквідації аварій та стихійних явищ за наявності таких.

7.16.Батьки чи особи, що їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Дошкільний заклад може виступати позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.

7.17.Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Дошкільному закладі;

- керувати дитячими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти зміцненню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Дошкільного закладу;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу в Дошкільному закладі.

7.18.Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Дошкільного закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження керівника Дошкільного закладу з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватись етики поведінки та моралі;

- захищати дітей від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1.Керівництво Дошкільним закладом здійснює його завідувач.

8.2.На посаду керівника Дошкільного закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний та психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3.Керівник Дошкільного закладу призначається на посаду та звільняється з посади у відповідності до вимог чинного законодавства України.

8.4.Керівник Дошкільного закладу:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Дошкільного закладу;

- діє від імені Дошкільного закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном, коштами Дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Дошкільного закладу;

- призначає на посади та звільняє з посад педагогічних та інших працівників Дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- затверджує план роботи Дошкільного закладу;

- затверджує штатний розпис Дошкільного закладу;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові та робочі інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- організовує, контролює та відповідає за соціальний захист, організацію харчування і медичне обслуговування дітей;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності, цивільного захисту дітей і працівників відповідно до вимог чинного законодавства України;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» (із змінами) та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність Дошкільного закладу відповідно до вимог чинного законодавства України;

- виконує інші дії, що виходять з цього Статуту, посадової інструкції, рішень Засновника, органу управління освітою та міської методичної служби згідно з вимогами чинного законодавства України. 

8.5.Колегіальним постійно діючим органом управління Дошкільного закладу є педагогічна рада Дошкільного закладу. 

До складу педагогічної ради Дошкільного закладу входять завідувач, вихователь-методист, медичні працівники, педагогічні працівники. До складу педагогічної ради Дошкільного закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради Дошкільного закладу є його завідувач.

Педагогічна рада Дошкільного закладу:

- обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік;

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі;

- схвалює план роботи Дошкільного закладу;

- визначає педагогічне навантаження  педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Дошкільному закладі;

- визначає шляхи співпраці Дошкільного закладу з сім'єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Дошкільного закладу;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію та про роботу у вікових групах;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на навчальний рік.

8.6.Органом  громадського самоврядування у Дошкільному закладі є загальні збори колективу Дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

-      обирають раду Дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

- заслуховують звіти керівника Дошкільного закладу з питань статутної діяльності, голови ради Дошкільного закладу, дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та  фінансово-господарської діяльності Дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Дошкільного закладу;

- визначають інші функції, що не суперечать вимогам чинного законодавства України.

8.7.У період між загальними зборами діє рада Дошкільного закладу, діяльність якої регулюється Статутом.

Рада організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету Дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміни і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради Дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків, або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради Дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.8.У Дошкільному закладі створюються батьківські комітети, які діють на підставі вимог чинного законодавства України, та скликаються не рідше одного разу на рік.

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1.Майно Дошкільного закладу складають основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

9.2.Майно Дошкільного закладу є комунальною власністю територіальної громади м.Вільногірськ і закріплене за ним на праві оперативного управління. Дошкільний заклад володіє та користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

9.3.Дошкільний заклад має право здійснювати всі дії, пов’язані з володінням та користуванням майном, а також здійснювати передачу в оренду та списання майна згідно з вимогами чинного законодавства України.  

 

Х. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1.Фінансово-господарська діяльність Дошкільного закладу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту.

10.2.Фінансово-господарська діяльність Дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства України.

Джерелами фінансування Дошкільного закладу є кошти: 

- міського бюджету;

- інших бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства України;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

10.3.Штатний розпис Дошкільного закладу затверджується згідно з вимогами чинного законодавства України на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

10.4.Матеріально-технічна база Дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі Дошкільного закладу.

10.5.Дошкільний заклад може придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно з вимогами чинного законодавства України.

10.6.Дошкільний заклад несе відповідальність за збереження та ефективне використання майна.

                    10.7.Порядок ведення діловодства,  бухгалтерського  обліку  та статистичної звітності у Дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

ХІ. ОХОРОНА  ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

                    11.1.Дошкільний заклад зобов’язаний додержуватись вимог Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про дошкільну освіту» (із змінами), «Про охорону дитинства» (із змінами), «Про охорону праці» (із змінами) та інших нормативних документів з питань забезпечення заходів, впровадження комплексного підходу до організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Дошкільному закладі та створення комфортних умов  праці для працівників та вихованців Дошкільного закладу.

11.2.Відповідальність за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та вихованців покладається на керівника Дошкільного закладу.

11.3.Керівник Дошкільного закладу  здійснює систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил протипожежної і особистої безпеки у всіх приміщеннях  Дошкільного закладу.

11.4.Керівник та відповідальні особи Дошкільного закладу відповідно до повноважень  забезпечують відповідний контроль за роботою працівників, вживають залежно від розміру та характеру їх діяльності організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та оточуючого середовища, проводять необхідний інструктаж та підготовку, враховуючи функції та властивості педагогічного, обслуговуючого, медичного та технічного персоналу.

11.5.Дошкільний заклад несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з виконанням ним трудових обов’язків.        

 

ХІІ. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

12.1. Дошкільний заклад здійснює військовий облік та мобілізаційні заходи згідно з вимогами чинного законодавства України.

12.2. Дошкільний заклад здійснює заходи з цивільного захисту згідно з вимогами чинного законодавства України.

12.3. Відповідальність за організацію роботи з військового обліку та цивільного захисту покладається на керівника Дошкільного закладу.

 

 

 

 

 

ХІІІ. СПІВРОБІТНИЦТВО

 

13.1.Дошкільний заклад відповідно до вимог чинного законодавства України має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, підприємствами, громадянами, організаціями, відомствами, науковими установами, фондами як на території України, так і за її межами.

 

ХІV. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

14.1.Контроль за діяльністю Дошкільного закладу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.2.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

ХV. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

 

15.1.Створення, реорганізація та ліквідація Дошкільного закладу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

ХVІ.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

16.1.Цей Статут набуває чинності після його затвердження та реєстрації у порядку, встановленому законодавством України, в уповноважених органах.

16.2.Зміни та доповнення до Статуту Дошкільного закладу  вносяться у порядку, встановленому для його прийняття, та набувають чинності після їх затвердження та реєстрації у порядку, встановленому законодавством України в уповноважених органах.